Вентуријева цев

Користи се за мерење брзине или протока флуида. Применом Бернулијеве једначине на већи и мањи пресек цеви, добија се:

p1 +½∙ρ∙v12= p2 +½∙ρ∙v22.

Комбинујући ову релацију с једначином континуитета и стављајући да је v1=v, добија се:

v=S2(2(p1-p2)/ρ(S12-S22))½,

где су површине пресека S1 и S2 познате, а p1-p2=ρ∙g∙H.

На основу тога проток течности износи:

Q=S1∙v= S1∙ S2(2(p1-p2)/ρ(S12-S22))½.

Све величине у формули могу се мерити и на основу њихових вредности, израчунати брзина односно проток течности.

Advertisements