Питоова цев

Најједноставнији облик Питоове цеви служи за одређивање брзине струјања течности у неком отвореном каналу (сл. 3). То је обична савијена стаклена цев чији се отвор окреће према струји течности. Нека је ниво референције хоризонтала која пролази кроз средину отвора цеви. У тачки 1 течност је заустављена отвором цеви па је v1=0 у тачки 2 брзина v2 једнака је брзини течности v.

sl3
Сл. 3

Бернулијева једначина у овом случају записује се у облику:

p1 = p2 +½∙ρ∙v22.

Разлика притисака је:

p1−p2 = ρ∙g∙ΔH,

где је ΔH разлика нивоа течности у цеви и слободне површине течности чија се брзина струјања мери, коначно v = (2gh)½.

Мерењем висине ΔH може да се одреди брзина струјања течности дуж правца 1-2 или ма у ком другом месту.

Advertisements