Увод

Под флуидом се подразумева заједнички назив за течности и гасове. Течности се често апроксимативно третирају као потпуно нестишљиви флуиди. За кретање течности или гасова користи се често заједнички назив ПРОТИЦАЊЕ или СТРУЈАЊЕ ФЛУИДА.
Размотрићемо најједноставнији облик кретања флуида-стационарно кретање (струјање), и то када су брзине делића(честица) много мање од брзине светлости у вакууму.
Када се у свакој тачки простора (запремине цеви кроз коју протиче флуид) брзине честица не мењају у току времена, онда се флуид налази у стационарном струјању. Ако се ови параметри мењају у току времена, онда је кретање (струјање флуида) нестационарно.
Линије дуж којих се делићи (честице) флуида крећу називају се струјне линије. Део флуида ограничен струјним линијама назива се струјна цев.

Advertisements