Једначина континуитета

Једна од најопштијих законитости, у оквиру њутновске механике, јесте закон одржања масе. Једначина континуитета представља конкретизацију тог општег закон.
На пресеку S1 струјне цеви брзина флуида је v1, а на пресеку S2 брзина је v2. Под претпоставком да је флуид нестишљив и да је густина у свакој тачки иста, онда ће кроз оба пресека струјне цеви протицати за исто време иста количина флуида, односно стална запремина флуида масе m; у том случају, m=const.
Или у општем случају: S∙v=const.
Ова формула представља једначину континуитета за струјну цев нестишљиве течности или гаса. Једначина континуитета има велику примену у индустрији и техници.

Advertisements