Увод

Под флуидом се подразумева заједнички назив за течности и гасове. Течности се често апроксимативно третирају као потпуно нестишљиви флуиди. За кретање течности или гасова користи се често заједнички назив ПРОТИЦАЊЕ или СТРУЈАЊЕ ФЛУИДА.
Размотрићемо најједноставнији облик кретања флуида-стационарно кретање (струјање), и то када су брзине делића(честица) много мање од брзине светлости у вакууму.
Када се у свакој тачки простора (запремине цеви кроз коју протиче флуид) брзине честица не мењају у току времена, онда се флуид налази у стационарном струјању. Ако се ови параметри мењају у току времена, онда је кретање (струјање флуида) нестационарно.
Линије дуж којих се делићи (честице) флуида крећу називају се струјне линије. Део флуида ограничен струјним линијама назива се струјна цев.

Advertisements

Једначина континуитета

Једна од најопштијих законитости, у оквиру њутновске механике, јесте закон одржања масе. Једначина континуитета представља конкретизацију тог општег закон.
На пресеку S1 струјне цеви брзина флуида је v1, а на пресеку S2 брзина је v2. Под претпоставком да је флуид нестишљив и да је густина у свакој тачки иста, онда ће кроз оба пресека струјне цеви протицати за исто време иста количина флуида, односно стална запремина флуида масе m; у том случају, m=const.
Или у општем случају: S∙v=const.
Ова формула представља једначину континуитета за струјну цев нестишљиве течности или гаса. Једначина континуитета има велику примену у индустрији и техници.